[Home][2015 Index] Re: [TCML] Bipolar TC [Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [TCML] Bipolar TCMay I propose the term of art: MMT

multi mini toroids 

Dave

> -----Original Message-----
> From: Tesla [mailto:tesla-bounces@xxxxxxxxxx] On Behalf Of doug
> Sent: Monday, October 19, 2015 08:15
> To: tesla@xxxxxxxxxx
> Subject: [TCML] Bipolar TC
> 
> https://youtu.be/7lWU_i7iVac  This is with a 6KV NST
> I hope I can get someone on PUPMAN to explain why these silly 
> discs work so well!
> Doug
> _______________________________________________
> Tesla mailing list
> Tesla@xxxxxxxxxx
> http://www.pupman.com/mailman/listinfo/tesla

_______________________________________________
Tesla mailing list
Tesla@xxxxxxxxxx
http://www.pupman.com/mailman/listinfo/tesla